مراسم علم بندان

ازجمله مراسم مذهبی که درشهرمادرایام محرم  قدمت طولانی دارد مراسم علم بندان میباشد.

این مراسم درششمین روز ازماه محرم درمسجدماصورت میگیرد.قطعات علم که درسینی پیچیده شده روی دست مردم دورمسجدبه گردش در می آید.دربین راه هرکس نذری داشته باشدمرغ ،گوسفندویاگوساله ای راسرمیبردوتمام یاقسمتی ازآنرابه مسجدجهت اطعام دهی درشبهای محرم میدهد.پس ازطی مسیرواردحیاط مسجدمیشوندوسینه زنی سنگینی انجام میدهندوپس ازپایان سینه زنی همگی برای صرف ناهارداخل مسجد میشوند .ناهاراین روزراخیرین به عهده میگیرند.

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید