بررحمت وحکمتت شکر

بارالها!

بررحمت وحکمتت شکر

بادرونی زنگاربسته وظلمانی ازدرک حکمت توعاجزم ودرشکررحمت توبس ناسپاس وناتوان،

پس بانورخودغبارها را بزدای و تاریکی درون ما را منور گردان تادرک حکمت توبرما آسان وقابل تحمل و شکر رحمت تو لذتبخش.

/ 0 نظر / 9 بازدید