جعلی بودن عکس مصافحه احمدی نژاد با مادر چاوز

جعلی بودن عکس مصافحه احمدی نژاد با مادر چاوز

 روز گذشته، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با انتشار تصویری مدعی مصافحه یمحمود احمدی نژاد با مادر هوگو چاوز شد و این خبر، فوراً تیتر نخست رسانه هایایرانی شد، بسیاری سراسیمه موضع گرفتند و بعضی ها در دام موج رسانه ایگرفتار آمدند و اقدام به درج این تصاویر کردند.

اما اگر این هیجانات و احساسات را اندکی کنار نهیم و به بررسی دقیقتصویر بپردازیم،به راحتی می توان به قطعیت رسید کهتصویر نه تنها جعلی ست که یک فتوشاپیست غیرحرفه ای دست به جعل این تصویر زدهاست.

 اول: ابتدا به تصویرو فلش های قرمز رنگ توجه کرده تا "جداسازی" ناشیانه، غیرحرفه ای و ضعیف "کله" و "سر "حاضران در تصویر را به وضوح مشاهده کنید

در واقع تنها اقدامرندانه فتوشاپیست، به تصویر کشیدن بخشی از صورت میرتاج الدینی در پشت سر احمدی نژاداست که در فیلم نیز در کنار رییس جمهور دیده میشود.

 

  

دوم:هیچ خبرگزاری ، رسانه و عکاس معتبر و نامعتبر دیگری موفق بهعکسبرداری یا فیلمبرداری از این صحنه نشده است! (با وجودی که صدها عکاس وفیلمبردار در این محل شلوغ حاضر بوده اند) و جالب آنکه در تنها فیلم منتشر شده ازاین اتفاق، چنین صحنه ای مشاهده نمی شود!

 سوم: نکته ی بسیار مهمتر آن است که اساساً احمدی نژاد با فرد دیگری در این تصویر مصافحه کرده و فتوشاپیستروزنامه دیلی تلگراف، جای فرد مصافحه کننده (که یک مرد است) را با مادر چاوز، جا بهجا کرده است!

 به این تصویر و سایرکشفیات که توسط "ایران پی ان" تهیه شده، توجهکنید:


الف -در عکس شماره یک احمدی نژاد با یکی از حضار کهشاید از بستگان هوگو چاوز باشد همدردی می‌کند و در عکس شماره دو با مادر هوگو چاوزهمدردی می‌کند.

 ب –حال به خطاهای مشهود در مونتاژ و کار فتوشاپی دقتکنید:

 ب/1-دست احمدی نژاد و به اصطلاح دست مادر چاوز،همان دست وی با آن مرد است. استخوان‌بندی، رگ‌های بیرون زده، چگونگی قرار گرفتنانگشتان کنار یک‌دیگر، فاصله انگشت‌ها و حتی مقداری که مقدار ناخن احمدی نژاد ازدست او بیرون آمده، مقداری از انگشت شصت که در داخل دست وی قرار گرفته و ... همهعین هم هست و محال است چنین اتفاقی بیافتد.

 ب/2عکس دو عکس روی هم منطق شود، معلوم می‌شود کهحالت سر احمدی نژاد، میزان خم شدن، با آن که مرد و زن هر دو هم قد هم نیستند ونحوه‌ی قرار گرفتن روی صورت یکی است.

 ب/3حتی مقدار چین و چروک صورت ناشی از تأثر وحالت لب، خم ابرو و میزان بسته شدن چشم احمدی‌نژاد در هر دو عکس عیناً یکیاست.

 /4به دگمه پیراهن شخصی که پشت هر دو نفر ایستادهنگاه کنید. دقیقاً میزان فاصله‌اش با کت احمدی‌نژاد یکی است. مگر می‌شود در حالی کهافراد در حرکت هستند و دوربین نیز در حرکت و اصلاً ممکن است هر عکس را عکاسی تهیهکرده باشند، یک نفر در دیدار با دو نفر به یک حالت و یک اندازه بایستند و نفر سومپشت آنها نیز چنان فاصله‌اش را حفظ کند که به رغم تفاوت زاویه دوربین، حتی یکمیلیمتر هم فاصله دگمه‌ی پیراهنش با کت یک نفر دیگر تغییر نکند. با پیچیده‌ترینبرنامه‌ریزی‌ها پلیسی، امنیتی، تشریفاتی، عکاسی و ... نیز نمی‌توان چنین شرایطی راایجاد نمود.

 ب/5اگر به کلاه خانمی که در گوشه سمت چپ عکس قراردارد و فاصله آن و ... دقت شود، معلوم می‌شود نه تنها احمدی نژاد باید در یک حالتفیکس ایستاده باشد و افراد بیایند در همان حالت دست در دست او قرار داده و با اوهمدردی کنند، بلکه سایرین نیز باید منجمد شده باشند و هیچ حرکتی در این سالن نکردهباشند. همه باید مجسمه باشند تا چنین حالتی ممکنشود.

 ب/6عکس فتوشاپی جعلی محل برش عکس برای نزدیک نشاندادن عکس احمدی‌نژاد با آن مرد و نیز دور نشان دادن عکس با به اصطلاح مادر چاوز بهوضوح معین می‌گردد.

 ب/7جاعل فتوشاپی آن قدر عجله داشته که حتی توجه  نکردهابروی آن مرد را که در عکس زیر دماغ احمدی‌نژاد قرار گرفته خوب پاک کند و نیز میزانفاصله لبه‌ یقه‌ی پیراهن نفر پشت سر را کمی تغییردهد.

 اقدام غیراخلاقی برخی سایت هایخبری

 از سوی دیگر، برخی سایت های دیگر در اقدامی غیراخلاقی، با انتشار تصویریاز "نوجوانی که در آغوش احمدی نژاد" است، چنین تیتر زدند که «تصویر: دختر چاوز درآغوش احمدی نژاد»... این درحالیست که چهره ی این نوجوان (که شبیه به دختران جواناست)، کوچکترین شباهتی با تصویر دو دختر چاوز (که پیشتر در سانه ها منتشر شده) ندارد!


هر چند نخست باید رسانه مغرضانگلیسی به خاطر این عمل غیرحرفه ای و غیراخلاقی خود عذرخواهی کند، اما چنانکهاولاً چنین عملی از سوی این دست رسانه ها، ممکن نیست و اخلاق و آداب اسلامی و رسانه ای حکم می کند به خاطرانتشار این تصویر جعلی، از آقای احمدی نژاد رییس جمهور ، عذرخواهی کرده وآرزو داریم خداوند نیز از سر تقصیرات و گناهان ناآگاهانه ما بگذرد و یاری کند تا ازاین پس نیز، در چنین مواردی که مستقیماً به آبروی انسان ها در میان است، لغزشینداشته باشیم.

گوآنکه فیلمی هم از دلداری رییس جمهور به مادر چاوزمنتشر شده است، اما این فیلم به جز دستی که آقای رییس جمهور بر شانه های ایشان میگذارد (که این مورد نیز از نظر فقهی، جای بحث دارد) ، صحنه هایی مملو از احساسات وتلاش برای آرام کردن یک مادر 70 ساله را به بیننده القاء می کند. ضمن آنکه همانطورکه آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه میرتاج الدینی معاون رییس جمهور توضیح دادند ،آقای احمدی نژاد دو دست خود را به نشانه ی احترام به مادر چاوز نشان می دهد ، امااین خانم که طبعاً به خاطر شرایطش احساساتی شده، دستان رییس جمهور را می گیرد، و ...

/ 0 نظر / 18 بازدید