غدیر نوری ازعرش تافرش

غدیر نوری ازعرش تافرش

غدیرنامی بس بزرگ وگرانقدراما ناآشنا وگنگ برای ما،برای آسمانیان آنچنان شریف وبامنزلت است بس نامنتها...

غدیرغنچه یزیبائیست درمیان همه طراوتهای موجود...نوری ست ازعرش تافرش،همچون رعدی که ازبالاترینها کوبیده شده برفرق زمین...

ای رسول!بلّغ... چه را؟   نامم را! ...نورم را!... ذاتم را!...حقیقتم را!...

هرکه ایمان داردودلش زنگار نداردبه یقین می فهمد آنرا.

شایدکه خداوندخواسته نشانه دیگرازهدایت براشرف مخلوقات هویداسازد...

ای زمینیان :چشم بازکنید ، چشم دل را...نورحقیقت ازاین واضح ترهم میشود؟

اهل دلی دست بلندکرد...برق آسمانی برانگشتانش نشست،برقلب زمین فرودآمد،...رشته اتصال برقرارشد.روشنایی زمین ازهمین اتصال است ،هرکه بااین کلیدروشن شود هرگزدرتاریکی نمی افتد...هرگزدرگمراهی نمی ماند.

مگه همیشه تکرارنمیکردیم اهدناالصراط المستقیم ،نه صراط الضالین...

پس دنبال چه هستی ای بشر؟

صراط المستقیم دستش برآسمان رفت،فهذا علیُ.....این یعنی همان صراط الذین انعمت علیهم.

بی حکمت نیست که23سال رسالت رحمت اللعالمین بااین کلید روشن می ماند.

ای رسول بلغ!...

خداوند نمیخواهد زمین تاریک بماند...

دست علی بالا میرود  ...کلید روشنایی زده میشود،اگربعدازاین نوررانبیند براستی که دردوزخ جاودانند...

هرآنچه که مخلوق  است به سمت حق ونورخدانشانه رود یقینا رستگاراست....

دست علی بالا رفت ،بسمت یکتایی حقیقت ،... رستگارشد...

سرحسین(ع) هم بالارفت،به نشانه چراغ هدایت ،...رستگارشد...

رستگاری همین بس که یاخود چراغ هدایت باشی یازیرشمع هدایت سکنی گزینی...

دست علی پرچمی بود،  پرچم حق!  پرچم عشق!   پرچم هدایت!   درغدیرخم!   ... آنچنان کاشته شدکه ریشه ی هرچه باطل بوده راخشکاند وجوانه ای از آن بییرون آمدکه نامش مهدیست... آن شجره ای که سایه اش رحمت وبرکت برای جهانیان است.

                         اللهم عجل لولیک الفرج.

/ 1 نظر / 10 بازدید
رضا

دست شما درد نكتد لطفا از برنامه هاي هييت بزرگ رضوي ومسجد كبيري در محرم امسال بنويسيد