فرمایشاتی از امام علی (ع):

* خوشا به حاحل کسى که به یاد معاد باشد و براى روز حساب ، کار کند و به اندازه روزى خود قناعت نماید و از خدا خشنود باشد .
*  انصاف خصلت بزرگان است .

*  بى شک دوست محمد ( ص ) کسى است که خدا را فرمان برد اگر چه خویشاوندى او با آن حضرت دور باشد.
*  پند و اندرز چه هدیه خوبى است .
*  گناهى که تو را زشت نماید ، نزد خدا بهتر است از کار نیکى که به اعجابت وادارد .
*  شگفتا از غفلت حسودان نسبت به سلامتى تن خود
کسى را که خویشان نزدیک تر ، رهایش کنند ، بیگانه دورتر براى یارى او برانگیخته مى شود .
*  دنیا و آخرت دو دشمن دو گانه و دو راه جدایند و رونده میان آن ها چون به یکى نزدیک گردد ، از دیگرى دور شود .
*  نه سکوت از بیان حق ، خوب است و نه سخن گفتن جاهلانه .
*  مجاور با قبرها باش ( از کنار قبرها بگذر ) تا عبرت بگیرى .
*  علم بیشتر از آن است که تمام قلمرو آن قابل احاطه باشد پس ، از هر دانش بهترینش را برگزینید .
*  بدخواهى ، درددل ها است .
*  هنگام ارتکاب گناه ، از بین رفتن لذت ها و باقى ماندن پیامدها را به یاد آورید .
*  هواى نفس دشمن خرد است .

/ 0 نظر / 9 بازدید