هیئت رضوی کردکوی

بازمحرم شد

باز نی نوای ناله سرمیدهد

بازچشمها هوس گریه کردند

بازخونها حس حقارت کرده اند

بازآسمان افسرده گشت وبیقرار ،زودترازخلایق گریستن راسرداد.

بازرنگ سیاه ابهت وعظمتش رابه رخ کشید

بازندای هل من ناصرینصرنی بگوش رسید لبیک یاحسین

بازحکایت غربال به میان آمد بسم ا... این گوی واین میدان...

بازمحرم آمد بازمحرم آمد شوری دگر درسر آمد

لبیک یاحسین 

بیاییدمن وتو مابشیم...یکی بشیم...شاید درفناحل بشیم...آنوقت سوی خدا بریم...

لبیک رابرای خدا به حسین بگیم نه برای خود به خلایق بگیم.

لبیک یاحسین

/ 0 نظر / 43 بازدید